سفر فضایی

نویسنده:محمد

بازیگران:

محمد-استاد اسپلینتر-لئوناردو-حانیه-رافائل-مایکل آنجلو-داناتلو

قسمت اول

دوستی با لاک پشت های نینجا

یک روز من و خواهرم حانیه تصمیم گرفتیم که به یک سفر فضایی بریم. ما تصمیم گرفتیم به سیاره مریخ بریم. یک روز وسایلمون رو جمع کردیم و به سیاره ی مریخ رفتیم. وقتی رسیدیم دیدیم که همه ی آدم فضایی ها دارند فرار می کنند. یک دفعه دیدیم یک مرد خیلی بزرگ که روی دستش دو سیخ دراز است، به آدم فضایی ها حمله کرده است. ما وقتی آن مرد بزرگ را دیدیم خیلی ترسیدیم ولی یک دفعه چهار تا لاک پشت و یک موش بزرگ با آن مرد جنگیدند و او را شکست دادند. ما از آنها تشکر کردیم. لاک پشت ها خودشان را معرفی کردند:

لئوناردو (لئو)

مایکل آنجلو (مایکی)

داناتلو (دانی)

رافائل (راف)

و استاد اسپلینتر

ما هم خودمان را معرفی کردیم و با لاک پشت های نینجا دوست شدیم و به خانه ی آنها رفتیم.آنها همه چیز را به ما گفتند: اسم آن مرد شردر است. او دشمن ماست. شردر یک ماده سبز رنگی دارد که هر وقت آن را بخورد بزرگ و قوی می شود و می تواند دشمنش را شکست بدهد. من یک دفعه دیدم زمین نور می دهد. ما آن جا را کندیم. من یک ساعت زمان از زیر زمین پیدا کردم.

پایان قسمت اول