جیغ مایکی

  می رود هوا

  میچرخد

  دور قمرها

     ***

  آب می آید

  از آسمان

  وای باران!

  می بارد الان

     ***

  لئو هنوز

  تو w* است

  توی گوش هاش

  دست کرده است